D.B.S.G. Stylos
015-2783697

info@stylos.nl

Meer »

Algemeen
D.B.S.G. Stylos
015-2783697
info@stylos.nl
BG. midden 110
Julianalaan 132-134
2628 BL Delft

Volg de activiteiten van STYLOS, en voeg hem toe aan je eigen Google Agenda!
Follow the activities of STYLOS, and add it to your own Google Agenda!

Meer »

Volg deze link naar de STYLOS agenda. Gebruik je zelf al Google Agenda? voeg hem dan toe door te zoeken naar D.B.S.G. STYLOS.

Follow this link to the STYLOS agenda. Using Google Agenda? Add this one by searching for D.B.S.G. STYLOS.

maandag 12:00u op het plein, Den haag. ga ook naar www.minimaalnominaal.nl en dit fb-event

Meer »

Actie tegen C+1maatregel: Deze Maandag, 12:00u, het plein, Den Haag. Bezoek dit event en teken ook www.MinimaalNominaal.nl

Het kabinet Rutte-Verhagen heeft plannen om studenten die meer dan één jaar studievertraging oplopen drieduizend euro meer collegegeld te laten betalen en het OV te laten inleveren. Het kabinet lijkt daarbij vergeten te zijn dat uitlopen tijdens een studie niet altijd ligt aan een gebrek aan motivatie. Er zijn talloze gegronde redenen waardoor een student kan uitlopen. Denk maar eens aan de ondernemende student, de student die vrijwilligerswerk, een bestuursjaar of aan topsport doet, naar het buitenland gaat, een student die een dubbele master volgt, of simpelweg de student wiens plannen verstoord worden door de realiteit van de dag. Een stage die niet uitpakt zoals verwacht, ziekte of sterfte in de familie, een zwangerschap. Natuurlijk kan het niet de bedoeling zijn dat deze mensen zo hard geraakt worden!

Om het debat te starten heeft het ISO samen met de LSVb, de LKvV, het ESN Nederland, FNV Jong, Dwars, Stichting Studerende Moeders, PerspectieF, UniPartners, Intergrand en Studenten Sport Nederland de website
www.MinimaalNominaal.nl opgericht. Hier kan je een
petitie tekenen tegen deze maatregel en eventueel aangeven waarom je zelf langer over je studie doet. De petitie en de bundeling van alle verhalen achter de studievertraging worden in december aan de Minister aangeboden. Zo kunnen we samen een sterk geluid tegen deze maatregel laten horen!

namens alle medestudenten: bedankt voor je support!


Het Bestuur der D.B.S.G. Stylos


Bekijk hier wat het nieuwe regeerakkoord jou gaat kosten:DE PETITIE

"Constaterende dat:

 • Het kabinet Rutte het streven heeft uitgesproken studenten die meer dan één jaar studievertraging oplopen te confronteren met een verhoging van het collegegeld van drieduizend euro en het vervallen van de studenten OV-jaarkaart als gift;
 • Evenzo de instellingen in het hoger onderwijs geconfronteerd worden met een netto korting van drieduizend euro per student die meer dan één jaar studievertraging op heeft gelopen;

Vrezende dat:

 • Het niveau van het hoger onderwijs hiermee onder druk komt te staan;
 • Zowel studenten als hun omgeving hier ernstig onder te lijden zullen hebben;

Verzoeken wij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • Deze bezuinigingen te heroverwegen;
 • Waar nodig uitzonderingen op te nemen in de wet- en regelgeving."

En ontvang thuis de pantheon// en krijg korting op alle Stylosevenementen!

Meer »

Download hier het aanmeldingsformulier, en lever hem in bij Stylos.

You can download a subscription form, and hand it in at Stylos.

Met de brand van 13 mei die het gebouw van de faculteit Bouwkunde in een ruïne veranderde...

Meer »

... raakte ook de studievereniging Stylos haar archief en kantoor kwijt. Een oproep aan alumni had succes. Van hun tijdschrift 'pantheon//' zijn bijna weer alle jaargangen compleet.

website Alumnivereniging TU Delft
website Stylos Stichting


Herbeleef de hoogtepunten van alle Stylos activiteiten met dit uitgebreide foto archief!

Meer »

Download hier de logo's en templates voor posters, flyers en ander promotioneel materiaal.

Meer »

Hieronder vind je per commissie een downloadbare set met templates. Deze set bevat logo's voor gebruik op o.a. A6, A4, A3 en A2 papier.


[Download] het logo van D.B.S.G. Stylos in EPS
[Download] de Stylos algemeen templates.


[Download] de Bookshop commissie templates.


[Download] de Conference commissie templates.


[Download] de Eerstejaars commissie templates.


[Download] de Exchange commissie templates.


[Download] de Excursie commissie templates.


[Download] de Foto commissie templates.


[Download] de Jaarboek commissie templates.


[Download] de Lezingen en Debat commissie templates.


[Download] de Lustrum commissie templates.


[Download] de MidZomerNachtfeest commissie templates.


[Download] de Onderwijs commissie templates.


[Download] de Pantheon// commissie templates.


[Download] de Reis commissie templates.


[Download] de SteeOwee commissie templates.


[Download] de Students Talk commissie templates.


[Download] de Workshop commissie templates.

Hieronder de templates van commissies die dit studiejaar niet actief zijn.


[Download] de BkBeats commissie templates.


[Download] de BkBeats Aankleding commissie templates.


[Download] de Commissie Weekend commissie templates.


[Download] de Internationale commissie templates.


[Download] de Lunchactiviteiten commissie templates.


[Download] de Paviljoen commissie templates.

Read about Stylos in this English introduction.

Meer »

For Dutch students: Read "Wat is Stylos" below.

The aim of Stylos is to "care for the academic affairs of architecture students". Since 1894, it has grown into a student association with around 1600 members, with around 100 active committee members, and 6 - 8 executive board members. That makes Stylos one of the biggest active Student Associations in the Netherlands.

Stylos performs a range of functions for Architecture students. Following the requests of the members, we can help to organise a variety of activities, ranging from excursions and lectures to educational and social events. We have a range of facilities, an excellent network of professional architects and associated professionals, and a great deal of organisational experience at your disposal. These activities are intended to complement your academic studies, providing you with education, information and capabilities beyond that which your university education alone could provide.

Stylos also works to maintain and improve the support available to students. We are active in handling complaints or problems encountered by students of architecture, and we form part of the Faculty Education Committee responsible for ensuring the voices and opinions of members are being heard.

As a Stylos member, you will receive a discount on all Stylos activities, a member magazine five times per year, and a discount on books and subscriptions for magazines in the Stylos Bookshop.Becomming a member is easy, download this form, fill it in and hand it over at STYLOS, next to the main entrance of the faculty.

Sinds haar bestaan zet Stylos zich in om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te verbeteren.

Meer »

Dit gebeurt door middel van het signaleren en behandelen van klachten van studenten en door zitting te nemen in verschillende werkgroepen binnen de faculteit.

Stylos helpt de studenten wegwijs te maken binnen de faculteit en zal met haar leden initiatief nemen om de ontwikkeling van het onderwijste blijven stimuleren. Door het grote aantal leden van Stylos wordt het onderwijsteam binnen de faculteit als een serieuze gesprekspartner gezien.

Onderwijsteam
In het bestuur van Stylos zitten twee studenten die zich een jaar lang bezig houden met het onderwijs binnen en buiten de faculteit. Elk jaar wordt daar op een eigen manier invulling aan gegeven. Het onderwijsteam probeert het onderwijs op bouwkunde te waarborgen en te verbeteren op punten die spelen op de faculteit of aan de hand van klachten van studenten.

Semester Responsie Groep
Stylos vindt dat reflectie en evaluatie van het onderwijs een taak is van de faculteit. Een bijdrage hierin van Stylos kan natuurlijk van grote betekenis zijn, en hen Onderwijs-team zal zich daar dus ook mee bezig houden.

Heb je interesse om deel te nemen in semester-responsie-groepen? Kom dan langs op Stylos.

Facultaire Studentenraad
De facultaire studentenraad behartigt de belangen van de studenten Bouwkunde. De FSR heeft instemmingsbevoegdheid bij het Faculteitsreglement, delen van de Onderwijs- en examenregeling (OER) en het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut. Daarnaast kan de FSR advies uitbrengen over bijvoorbeeld het onderwijsprogramma, voorzieningen voor studenten, de begroting en bij samenwerking met andere faculteiten of instellingen. Elk jaar zijn er FSR-verkiezingen.

De FSR vergaderd om de twee weken, de onderwijs commissarisen van Stylos zitten erbij als toehoorder en onderhouden zo een goed contact. Via de FSR zijn belangrijke stukken te verkrijgen over onderwerpen die besproken worden in het bestuur van de faculteit zoals de jaarlijkse begroting, kwaliteitzorg enquettes, huisvesting etc.

Er zitten tien studenten in de FSR, voor meer informatie ga bij ze langs.

Opleidings Commissie
De opleidingscommissie (OC) wordt door het Faculteitsbestuur ingesteld en heeft als wettelijke taak het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur, de Opleidingsdirecteur en de Capaciteitsgroepbesturen, over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding.

In de OC zitten 6 Docenten en 6 Studenten

Het ‘explore-lab’, voortgekomen uit Stylos, is het nieuwe element binnen de Masterstudies op Bouwkunde.

Meer »

In explore lab staat de student centraal, zijn keuzes en fascinaties. Elke student heeft de ruimte om zowel over de vorm als de inhoud van zijn ‘explore-lab’ te beslissen, en creëert zo de noodzakelijke ruimte voor experiment en verantwoordelijkheid. Een middel dat in onze ogen noodzakelijk is om de kloof tussen de huidige uitstroomprofielen en de kloof tussen kwaliteit van de afgestudeerden en de in de generieke eindtermen geëiste kwaliteiten te overbruggen.

Definitie
Het Explore-lab werkt onder de volgende definitie:

Research driven graduation-laboratory for
exploration of fascinations in the profession
of building sciences, in a broad sense.

Onderzoeksgestuurd afstudeerlaboratorium
voor de verkenning van fascinaties in
het bouwkundig vakgebied.

Onderbouwing
De inhoudelijke onderbouwing van het explore-lab komt in de eerste plaats uit het gewenste academisch niveau van dit afstudeerproject. In verschillende Europese verdragen (o.a. Bologna verklaring) zijn afspraken gemaakt over waar een academisch afgestudeerde aan zou moeten voldoen: kennis en kunde waar hij of zij over zou moeten beschikken. Omdat in het huidige onderwijs op bouwkunde deze algemene academische aspecten in onvoldoende mate aan bod komen, gelden ze voor het explore-lab als expliciete uitgangspunten.

De volgende basis-elementen van het explore-lab geven de ambitie weer, ze vormen een afspiegeling van de huidige eindtermen zoals die Faculteit Bouwkunde ze voor zichzelf gesteld heeft, ze worden echter vaker niet dan wel gehaald.

Basis-elementen van het explore-lab:

 • A. Brede en diepe wetenschappelijke kennis

  De combinatie tussen verbreding en verdieping staat voorop. Dus een blik op het gehele onderzoeksgebied van de faculteit is essentieel. Alleen vanuit een goed overzicht en een goed inzicht in de mogelijkheden kan je als student bewuste inhoudelijke keuzes maken m.b.t. je afstudeerjaar.


 • B. Inzet van creativiteit om complexe zaken aan te pakken

  Creativiteit is het vermogen om vanuit chaos orde te scheppen, op een manier die jezelf ontwikkeld. Hiervoor is vrijheid, zowel inhoudelijk als procesmatig, essentieel. Het explore-lab zet deze combinatie tussen creativiteit en vrijheid centraal.


 • C. Persoonlijke verantwoordelijkheid en initiatief

  Om de vrijheid in je eigen werk te voelen, moet je de ruimte hebben om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. In het explore-lab studeer je vanuit het idee ‘Als ik niks doe, gebeurt er ook niks.’ Dit betekent dat er voldoende ruimte is om te vallen en weer op te staan, en van deze persoonlijke ervaring te leren.


 • D. De kracht van werken in een team

  Niemand houdt je zo scherp als een medestudent die met overtuiging geïnteresseerd is in jouw werk. In het explore-lab zijn onderlinge discussies en reflecties expliciete leermiddelen. Hierbij geldt: ‘Het is niet de vraag wat het explore-lab voor jou kan doen, maar wat jij voor het explore-lab kan doen.’


 • E. Inzicht in de implicaties van het werk

  Het afstudeerjaar is het enige jaar in je hele academische leven dat je de ruimte en de tijd hebt om je zeer grondig op een kleine selectie van onderwerpen te concerteren. Het explore-lab nodigt haar deelnemers expliciet uit om grondig na te denken over de implicaties van deze grondige studie. Zowel de maatschappelijke als persoonlijk implicaties van het afstudeerjaar moeten deel uit maken van het actieve bewustzijn. Hierbinnen valt ook de gedachte of het persoonlijk noodzakelijk is om het afstudeerder zo in te richten dat men aanspraak kan maken op een beroepstitel.


 • F. Kennis en vaardigheden op peil houden

  Kennis en vaardigheden zijn aan verandering onderheven. Hun status is dynamisch van aard. Omdat het afstudeerjaar een schakel vormt tussen studie en de beroepspraktijk, vraagt het explore-lab niet alleen na te denken over de lijn tot aan het afstudeerjaar maar ook hoe die lijn daarna verder loopt. Het explore-lab wil een actieve schakel in deze lijn vormen, en haar deelnemers uitnodigen hun positie op deze lijn te bepalen.